Jia Xu

Current Student Team

Gengzhi Zhang

2019.9

Jialei Zhang

2019.9

Kaijun Zhou

2019.9

Sixu Wu

2019.9

Weili Xu

2019.9

Gang Xue

2019.9

Xueqing Li

2019.9

Rui Liu

2019.9

Zhuangye Luo

2019.9

Shitao Zhang

2018.9-present

Zhou Zhou

2018.9-present

Pengcheng Zhao

2019.9

PHD

Pengfei Sun

2018.9-present

Ziqin Wang

2018.9-present

Weiduo Wu

2018.9-present

Jianyi Kai

2018.9-present

Laihao Luo

2018.9-present

Yong Jin

2018.9-present

PHD

Gongyu Chen

 2018.9-present

Suyi Hu

 2018.9-present


Former Student

Xin Feng

2012.9-2015.5

at Hangzhou

Chuanping Wang

2013.9-2016.4

at Shanghai

Xiang Chen

2013.9-2016.4

at Hangzhou

Wenjun Yang

2013.9-2016.4

at Shenzhen

Yongning Huang

2013.9-2016.4

at Nanjing

Jinxin Xiang

2014.9-2017.4

at Beijing

Wei Lu

2014.9-2017.4

at Shanghai

Hui Li

2014.9-2017.4

at Shanghai

Jianren Fu

2015.9-2018.4

at Shanghai

Jichen Zhang

2015.9-2018.4

at Shanghai

Yuchan Wang

2015.9-2018.4

at Beijing

Weiwei Bao

2016.9-2019.4

@Hangzhou

Chengcheng Guan

2016.9-2019.4

@Hangzhou

Zhengqiang Rao

2016.9-2019.4

@Nanjing

Xiaofu Niu

2017.9-2020.5

@Nanjing

Xiaojun Ji

 2017.9-2020.5

@Nanjing

dianxin

Wei Cai

2017.9-2020.5

@Nanjing

Shangshu Yang

 2017.9-2020.5

@Nanjing

dianxin