Jia Xu

Conference Articles

Gang Xue, Jia Xu, Hanwen Wu, Weifeng Lu, Lijie Xu. Incentive Mechanism for Bitcoin Mining Pool based on Stackelberg Game. The 2nd International Conference on Science of Cyber Security (SciSec'2019). Nanjing, August. 9-11, 2019. 

Jia Xu, Chengcheng Guan, haobo Wu, Dejun Yang, Lijie Xu, Tao Li. Online Incentive Mechanism for Mobile Crowdsourcing based on Two-tiered Social Crowdsourcing Architecture. IEEE SECON. Hongkong, June 11-13, 2018.

Jia Xu, Zhengqiang Rao, Lijie Xu, Dejun Yang, Tao Li. Mobile Crowd Sensing via Online Communities: Incentive Mechanisms for Multiple Cooperative Tasks. IEEE MASS, Orlando, Florida, USA, on October 22-25, 2017.

Jia Xu, Hui Li, Yanxu Li, Dejun Yang, Tao Li. Incentivizing the Biased Requesters: Truthful Task Assignment Mechanisms in Crowdsourcing.  in Proceedings of the IEEE Conference on Sensing, Communication and Networking(SECON), 12-14 June 2017, San Diego, CA USA . pp.370-378.

Jian Lin, Dejun Yang, Ming Li, Jia Xu, Guoliang Xue. BidGuard: A Framework for Privacy-Preserving Crowdsensing Incentive Mechanisms.  in Proceedings of the IEEE Conference on Communications and Network Security(CNS), 17-19 October 2016, Philadelphia, PA USA .


Jia XU, Yong-li WANG, Qian-mu LI, Feng-yu LIU. A stability module of path compression techniques for on-demand ad-hoc routing protocols. 2008 International Seminar on Business and Information Management (IEEE ISBIM 2008), Wuhan, China, December 19, 2008. ISBN:978-1-4244-3567-8 pp:83-88.


Xiaolong Xu, Peipei Gong, Jia Xu. Data folding: A new data soft destruction algorithm. 2014 6th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing, WCSP 2014, December 18, 2014


He Yang, Jia Xu, Ruchuan Wang, Liyang Qian. Energy-efficient multi-hop routing algorithm based on LEACH, 6th China Conference of Wireless Sensor Networks, CWSN 2012, 2012/10/25-2012/10/27, pp 578-587, Huangshan, China, 2013.

Time prediction data.

Journal Articles

Lei Wang, Yu Liu, Jia Xu, Lijie Xu and Yuwang Yang, "Network coding for reliable video distribution in multi-hop device-to-device communications," EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2020, 253. http://doi.org/10.1186/s13638-020-01869-0.EJWCN

Lu Weifeng, Zhu Mingqi, Xu Jia, Chen Siguang, Yang Lijun, Xu Jian. "Cooperative Caching Game based on Social-Trust for D2D Communication Networks," Journal: International Journal of Communication Systems. 2020;e4380. https://doi.org/10.1002/dac.4380

Jia Xu, Shangshu Yang, Weifeng Lu, Lijie Xu, Dejun Yang, "Incentivizing for Truth Discovery in Edge-assisted Large-scale Mobile Crowdsensing," Sensors, 2020, 20, 805. .

Weifeng Lu, Mingqi Zhu, Jia Xu, Siguang Chen, Lijun Yang and Jian Xu, "Congestion relief in downlink OFDMA cellular system using inter-cell relay," China Communications. 2019,16(4):35-46.

Bingqing Luo, Jia Xu, Zhixin Sun, Neighbor discovery latency in bluetooth low energy networks, Wireless Netw (2018). https://doi.org/10.1007/s11276-018-1864-3

Lingyun Jiang, Xiaofu Niu, Jia Xu*, Yuchan Wang, Yongqi Wu, Lijie Xu. Time-Sensitive and Sybil-Proof Incentive Mechanisms for Mobile Crowdsensing via Social Network. IEEE ACCESS, (2018). vol 6:48156 - 48168

Jia Xu, Weiwei Bao, Huayue Gu, Lijie Xu, et al. Improving both Quantity and Quality: Incentive Mechanism for Social Mobile Crowdsensing Architecture. IEEE ACCESS, 2018, 6: 44992-45003

Weifeng Lu, Xin Zheng, Jia Xu, Siguang Chen and Lijun Yang. Improving Physical Layer Security and Efficiency in D2D Underlay Communication. Wireless Networks (2018). https://doi.org/10.1007/s11276-018-1747-7.

Jia Xu, Wei Lu, Lijie Xu, Dejun Yang, Tao Li. Incentive Mechanisms for Mobile Crowd Sensing based on Supply-demand Relationship. Peer-to-Peer Networking and Applications, (2018). https://doi.org/10.1007/s12083-018-0648-y.

Jian Lin, Dejun Yang, Ming Li, Jia Xu, Guoliang Xue. Frameworks for Privacy-Preserving Mobile Crowdsensing Incentive Mechanisms. IEEE Transactions on Mobile Computing(2017): DOI:10.1109/TMC.2017.2780091.

Xu L, Yang G, Xu J, et al. Achieving adaptive broadcasting performance tradeoff for energy-critical sensor networks: a bottom-up approach. Computer Networks, 2018.

XU Li-jie, YANG Geng, XU Jia, WANG Lei, CHEN Gui-Hai.An Efficient Broadcast Scheduling Algorithm with Adaptive Performance Requirements for Low Duty Cycle Sensor Networks. CHINESE JOURNAL OF COMPUTERS, 2018:1-20.http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1826.TP.20180120.1115.010.html.

Jia Xu, Jian-Ren Fu, De-Jun Yang, Li-Jie Xu, Lei Wang, Tao Li. FIMI:A Constant Frugal Incentive Mechanism for Time Window Coverage in Mobile Crowdsensing. Journal of Computer Science and Technology, 2017:32 (5): 919-935.

Lijie Xu, Geng Yang, Lei Wang, Jia Xu, Baowei Wang. Opportunistic broadcasting for low-power sensor networks with adaptive performance requirements. Wireless Networks, 2017:1-21,  http://dx.doi.org/10.1007/s11276-017-1473-6

Jia Xu, Jinxin Xiang, Yanxu Li. Incentivize Maximum Continuous Time Interval Coverage under Budget Constraint in Mobile Crowd Sensing.  Wireless Networks, 2017:23(5), 1549-1562.


Jia Xu, Jinxin Xiang, Xiang Chen, Fangbin Liu, Jingjie Yu. ODMBP: Behavior Forwarding for Multiple Property Destinations in Mobile Social Networks. Mobile Information Systems, Volume 2016 (2016), Article ID 7908328, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/7908328.


Jia Xu, Jinxin Xiang, Dejun Yang. Incentive Mechanisms for Time Window Dependent Tasks in Mobile Crowdsensing.  IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), 2015,14(11):6353-6364.


Jia XU, Zhi LI, Qian-mu LI, Feng-yu LIU, An adaptive clustering routing transition protocol in ad hoc networks, Computer Communications, Volume 31 ,  Issue 10  (June 2008) 1952-1960.


Jia XU, Qian-mu LI, Hong ZHANG, Feng-yu LIU. Model and Analysis of Path Compression for Mobile Ad Hoc Networks, Computers & Electrical Engineering , Volume 36, Issue 3,(May 2010) 442-454.


Jia XU, Xin FENG, Wen jun YANG, Ru chuan WANG, Bing qing HAN. Optimal Joint Expected Delay Forwarding in Delay Tolerant Networks. International Journal of Distributed Sensor Networks. Volume 2013 (2013), Article ID 941473, 15 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/941473.


Jia Xu, Chuan Ping Wang, Hua Dai, Da Qiang Zhang, Jing Jie Yu. "Designing Constrained Trajectory Based on Maximizing Energy Reduction in Large-Scale Wireless Sensor Networks," International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2015, Article ID 801831, 9 pages, 2015. doi:10.1155/2015/801831.


Fu Xiao, Guoxia Sun, Jia Xu, Lingyun Jiang, and Ruchuan Wang, "A Data Transmission Scheme Based on Time-Evolving Meeting Probability for Opportunistic Social Network," International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2013, Article ID 123428, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/123428


Guoxia Sun, Fu Xiao, Lingyun Jiang, Jia Xu, and Ruchuan Wang, "A Sociability-Based Spray and Forward Scheme for Opportunistic Network," International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2013, Article ID 987961, 6 pages, 2013. doi:10.1155/2013/987961


Haiping Hang, Juan Feng, Dan Sha, Jia Xu, Hua Dai. Parking Query in Vehicular Delay-Tolerant Networks with Privacy Protection Based on Secure Multiparty Computation. Journal of Sensors, v 2015, 2015


Hua Dai, Tianyi Wei, Yue Huang, Jia Xu, and Geng Yang, "Random Secure Comparator Selection Based Privacy-Preserving MAX/MIN Query Processing in Two-Tiered Sensor Networks," Journal of Sensors, Article ID 152905, in press.


Jia XU, Ru chuan WAN, Li juan SUN. PASS: An Adaptive Multi-Copy Routing Scheme for Intermittently Connected Mobile Ad Hoc Networks. Journal of Convergence Information Technology. 2012,7(14):315-323.


Jia XU, Ru chuan WAN, Li juan SUN. Delay Constraint Adaptive Routing Based on Seed Spray in Opportunistic Networks. Journal of Computational Information Systems, 2012,8(12): 5137-5148.


Jia Xu, Xin Feng, Ruchuan Wang. Adaptive Spray Routing for Opportunistic Networks. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 2013,6(1):95-119.